KUNIYOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

KUNIYOSHI / Tsuchiyama, from Tokaido gojusan tsui (Fifty-three matching pictures of Tokaido)

KUNIYOSHI
Tsuchiyama, from Tokaido gojusan tsui (Fifty-three matching pictures of Tokaido)
c.1844
Good impression and condition, very slightly soiled
36x24.3cm.
SOLD
[Cat ID: 89-155 / FM-ID: 21468 ]