YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Inamuragasaki no akebono no tsuki (Moon at dawn at Inamura Promontory), from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)

YOSHITOSHI
Inamuragasaki no akebono no tsuki (Moon at dawn at Inamura Promontory), from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)
1886
Good impression and condition, a minute wormhole repaired
36.4x24.5cm.
SOLD
[Cat ID: 89-175 / FM-ID: 22344 ]