YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Sakurada mongai no hen (Samurai assassination outside Sakurada Gate), six sheets, complete

YOSHITOSHI
Sakurada mongai no hen (Samurai assassination outside Sakurada Gate), six sheets, complete
1874
Good impressions and condition, some sheets very slightly soiled
36x24.5cm. each approx.
250,000 YEN
[Cat ID: 90-317 / FM-ID: 23346 ]