YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Daro no tsuki (Moon and the helm of a boat), Taira no Kiyotsune, from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)

YOSHITOSHI
Daro no tsuki (Moon and the helm of a boat), Taira no Kiyotsune, from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)
c.1887
Good impression and condition
35.5x23.5cm.
70,000 YEN
[Cat ID: 90-325 / FM-ID: 22899 ]