YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Hatakeyama Shigetada, from Yoshitoshi mushaburui (Yoshitoshi's courageous warriors)

YOSHITOSHI
Hatakeyama Shigetada, from Yoshitoshi mushaburui (Yoshitoshi's courageous warriors)
c.1885
Fine impression, good condition, margins very slightly soiled
36.5x24.8cm.
SOLD
[Cat ID: 92-336 / FM-ID: 25271 ]