YOSHITSUNA | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITSUNA / Hoso-e (talisman to prevent smallpox), illustrating Minamoto no Tametomo

YOSHITSUNA
Hoso-e (talisman to prevent smallpox), illustrating Minamoto no Tametomo
c.1848
Good impression and condition, ownership seal, backed
31x22.2cm.
SOLD
[Cat ID: 95-3 / FM-ID: 27292 ]