YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Saigo Takamori, from Kinsei jimbutsushi (Stories of modern figures)

YOSHITOSHI
Saigo Takamori, from Kinsei jimbutsushi (Stories of modern figures)
1888
Good impressions and condition, slightly soiled and worn, some wormholes, centerfold
36.3x25cm.
SOLD
[Cat ID: 96-265 / FM-ID: 26987 ]