HAPPY NEW YEAR! (YOSHITOSHI) | News & Blog | Hara Shobo

News & Blog

HAPPY NEW YEAR! (YOSHITOSHI)

08/01/2019 | news

YOSHITOSHI: Kintaro cracking kagamimochi, titled Kura biraki, triptych, 1891

Previous Page