YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Sato Tadanobu fighting at Yoshino after fleeing Minamoto no Yoshitsune, titled Yoshino no yuki (Snow at Yoshino), from Buyu setsugekka no uchi (Snow, moon and flower with heroes), triptych

YOSHITOSHI
Sato Tadanobu fighting at Yoshino after fleeing Minamoto no Yoshitsune, titled Yoshino no yuki (Snow at Yoshino), from Buyu setsugekka no uchi (Snow, moon and flower with heroes), triptych
1867
Good impressions and condition, a few minor wormholes
36.2x24cm. each approx.
300,000 YEN
[Cat ID: 88-200 / FM-ID: 21995 ]