YOSHIIKU | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHIIKU / Bankoku sugoroku (Sugoroku game of foreign countries), three sheets, complete

YOSHIIKU
Bankoku sugoroku (Sugoroku game of foreign countries), three sheets, complete
1860
Good impression, fine condition
54x48.5cm. overall
550,000 YEN
[Cat ID: M19-91 / FM-ID: 19302 ]