YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Sumiyoshi no mangetsu (Sumiyoshi full moon), Lord Teika, from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)

YOSHITOSHI
Sumiyoshi no mangetsu (Sumiyoshi full moon), Lord Teika, from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)
1887
Good impression and condition, a pinhole worming in left margin
35.5x23.7cm.
60,000 YEN
[Cat ID: FM-ID: 22902 ]