KUNIMORI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

KUNIMORI / Shaka hassho zoku yamato bunko: Utagawa Kunimori,illustrator, three vols., complete, 1860, some pages with minute wormholes

KUNIMORI
Shaka hassho zoku yamato bunko: Utagawa Kunimori,illustrator, three vols., complete, 1860, some pages with minute wormholes
23x15.5cm. each
480,000 YEN
[Cat ID: 92-223 / FM-ID: 25433 ]