ASHIKAGA SHIZUO | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

ASHIKAGA SHIZUO / Sparrow and bamboo

ASHIKAGA SHIZUO
Sparrow and bamboo
1980-90s
Good impression and condition
45x30cm.
9,000 YEN
[Cat ID: FM-ID: 26328 ]