HASHIGUCHI GOYO | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

HASHIGUCHI GOYO / Standing beauty by a tree: after Hashiguchi Goyo, hand-printed woodcut reproduction, publiehd by Ishu Kankokai, 48x33cm.

HASHIGUCHI GOYO
Standing beauty by a tree: after Hashiguchi Goyo, hand-printed woodcut reproduction, publiehd by Ishu Kankokai, 48x33cm.

18,000 YEN
[Cat ID: FM-ID: 27030 ]