YOSHITORA | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITORA / Hashika yojo den (Remedy for measles)

YOSHITORA
Hashika yojo den (Remedy for measles)
1862
Good impression and condition
35.8x25cm.
100,000 YEN
[Cat ID: M22-27 / FM-ID: 23205 ]