YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Asanogawa seisetsu no tsuki, Kojo Chikako (Moon of pure snow at Asano River -Chikako, the faithful daughter), from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)

YOSHITOSHI
Asanogawa seisetsu no tsuki, Kojo Chikako (Moon of pure snow at Asano River -Chikako, the faithful daughter), from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)
1885
Good impression and condition, very slightly toned, lower margin narrow
35.8x23.8cm.
SOLD
[Cat ID: 96-122 / FM-ID: 27971 ]