YOSHITOSHI | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITOSHI / Musashino no tsuki (Musashi Plain moon), from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)

YOSHITOSHI
Musashino no tsuki (Musashi Plain moon), from Tsuki hyakushi (One hundred aspects of the moon)
1891
Good impression and condition, slightly faded
35.7x24.2cm.
300,000 YEN
[Cat ID: 96-154 / FM-ID: 28008 ]