YOSHIIKU | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHIIKU / Tokyo nichi-nichi shimbun (Tokyo daily newspaper), No. 322

YOSHIIKU
Tokyo nichi-nichi shimbun (Tokyo daily newspaper), No. 322
1874
Good impression and condition
36.2x24.5cm.
20,000 YEN
[Cat ID: 96-205 / FM-ID: 27848 ]