YOSHITORA | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITORA / Minamoto no Yorimitsu, Yamashiro Province, from Dai Nippon rokujuyo sho (Sixty-odd warriors of great Japan)

YOSHITORA
Minamoto no Yorimitsu, Yamashiro Province, from Dai Nippon rokujuyo sho (Sixty-odd warriors of great Japan)
1866
Good impression and condition
36.5x24.7cm.
20,000 YEN
[Cat ID: 96-248 / FM-ID: 28056 ]