YOSHITORA | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

YOSHITORA / Minamoto no Tametomo, Ryukyu Province, from Dai Nippon rokujuyo sho (Sixty-odd warriors of great Japan)

YOSHITORA
Minamoto no Tametomo, Ryukyu Province, from Dai Nippon rokujuyo sho (Sixty-odd warriors of great Japan)
1866
Good impression and condition, some spot stains
37x25cm.
SOLD
[Cat ID: 96-249 / FM-ID: 28057 ]