NAGASAKI SCHOOL | Japanese Ukiyo-e Prints | Hara Shobo

NAGASAKI SCHOOL / Sutonboto no zu (Picture of a steam boat)

NAGASAKI SCHOOL
Sutonboto no zu (Picture of a steam boat)
Good impression and condition, very slightly soiled
30.4x44cm.
For anotehr impression see Higuchi Hiroshi, Nagasaki Ukiyo-e (Tokyo: Mito Sho-oku, 1971), no. 51.
280,000 YEN
[Cat ID: H29-673 / FM-ID: 14586 ]